محصولات اصلی

شکر

قند

شکر بسته بندی

محصولات فرعی

ملاس

تفاله پرک

تفاله فشنگی

تفاله پرسی

تفاله آبدار

پودر آهک